Search form

กาลาเทีย 4:19

19ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เผียบ​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ต้อง​เจ็บ​ปวด​ย้อน​ต้าน​ตังหลาย​แหม​แล้ว เหมือน​แม่​เมื่อ​เจ็บ​ต๊อง​เกิด​ลูก จ๋น​กว่า​จีวิต​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​เป๋น​เหมือน​พระเยซู​คริสต์