Search form

กาลาเทีย 4:31

31ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​บ่ได้​เป๋น​ลูก​ของ​นาง​ฮาการ์​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า แต่​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​นาง​ซาราห์​ตี้​มี​อิสระ