Search form

กาลาเทีย 5

พระเยซู​ผู้​ตี้​จ้วย​หื้อ​เฮา​มี​อิสระ

1พระเยซู​คริสต์​ได้​โผด​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​มี​อิสระ​แล้ว ก็​หื้อ​เฮา​อยู่​อย่าง​อิสระ บ่ต้อง​ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บท​บัญญัติ​แหม​ซ้ำ​เน่อ

2ฟัง​กำ​อู้​ของ​ข้าพเจ้า​เปาโล​หื้อ​ดี​เน่อ ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ยอม​เข้า​พิธี​สุหนัต สิ่ง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย 3ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​แหม​ว่า คน​ตี้​เข้า​พิธี​สุหนัต​นั้น เขา​ก็​ต้อง​ฮักษา​บท​บัญญัติ​กู้​ข้อ​ตวย 4ใผ​ตี้​อยาก​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​นั้น เขา​ก็​ได้​แยก​จาก​พระเยซู​คริสต์​แล้ว กับ​ได้​เอา​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ขว้าง​เหีย 5แต่​ย้อน​ว่า เฮา​มี​ความ​เจื้อ จึง​ได้​ตั้ง​หน้า​ตั้ง​ต๋า​ถ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​หวัง​ไว้ คือ​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 6ย้อน​ว่า​เมื่อ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์​แล้ว ก๋าน​เข้า​กาว่า​บ่เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง แต่​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ก็​คือ​ความ​เจื้อ​ตี้​แสดง​ออก​มา​โดย​ความ​ฮัก

7ตะก่อน​นั้น​หมู่​ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​ตวย​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเยซู​อย่าง​ดี แล้ว​เป๋น​ใผ​ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ย้าง​เยียะ​ไป​เหีย บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตวย​เรื่อง​ตี้​แต๊​จริง​นั้น 8ใผ​ตี้​เยียะ​จาอั้น ก็​บ่ได้​มา​จาก​พระเจ้า​ตี้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​แน่ๆ 9กำสอน​ตี้​บ่ถูกต้อง​ก็​เผียบ​เหมือน​เจื๊อ​ฟู​หน้อย​เดียว ก็​เยียะ​หื้อ​แป้ง​เข้าหนมปัง​ฟู​ตึง​ก้อน 10ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ใน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า ต้าน​ตังหลาย​จะ​บ่ยอมฮับ​กำกึ๊ด​ตี้​แตก​ต่าง​จาก​นี้​แหม​แล้ว คน​ตี้​มา​เยียะ​หื้อ​ต้าน​สับสน​นั้น บ่ว่า​เขา​จะ​เป๋น​ใผ​ก็​ต๋าม ต้อง​ได้​ฮับ​โต้ษ​จาก​พระเจ้า​อย่าง​แน่​นอน

11ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ถ้า​เป๋น​เรื่อง​แต๊​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน​หื้อ​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​โดย​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต แล้ว​เป๋น​จาใด​ข้าพเจ้า​จึง​ถูก​ค่ำ​จาอี้ ถ้า​ข้าพเจ้า​สอน​จาอั้น​ก๋าน​สอน​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​บน​ไม้​ก๋าง​เขน ก็​บ่เป๋น​ปั๋ญหา​สำหรับ​จาว​ยิว​แหม​ต่อไป 12ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​คน​หมู่​นั้น ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เกิด​ความ​สับสน ได้​ต๋อน​ตั๋ว​เก่า​เหีย บ่ใจ้​ก้า​เยียะ​พิธี​สุหนัต​เต้าอั้น

13ปี้น้อง​ตังหลาย พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ตี้​มี​อิสระ​แล้ว แต่​ห้าม​เอา​ความ​อิสระ​นี้​มา​เป๋น​ข้ออ้าง​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​สันดาน​บาป แต่​หื้อ​ฮับใจ๊​กั๋น​ด้วย​ความ​ฮัก​เต๊อะ 14บท​บัญญัติ​ตึง​หมด​นั้น สรุป​ได้​ใน​ข้อ​เดียว​ว่า “จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า” 15แต่​ถ้า​ยัง​ขบ​หัว​กั๋น​อยู่ หื้อ​หละวัง​ตั๋ว​หื้อ​ดี​เน่อ กำ​เดียว​จะ​ปา​กั๋น​วอด​วาย​ตึง​หมด

พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​ตั๋ณหา​ของ​คน

16ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ว่า หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตวย​พระวิญญาณ​เน่อ แล้ว​ต้าน​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​ต๋าม​สันดาน​บาป 17ย้อน​ว่า​ตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป​ก็​ขัดแย้ง​กับ​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระวิญญาณ ก็​จะ​ต่อสู้​กั๋น ตึง​สอง​ฝ่าย​นี้​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น ย้อน​จาอั้น​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ใค่​เยียะ​จึง​เยียะ​บ่ได้ 18แต่​ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​พระวิญญาณ​เป๋น​ผู้​นำ​จีวิต ต้าน​ก็​จะ​บ่อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​บท​บัญญัติ​แหม​ต่อ​ไป

19ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​สันดาน​บาป​เป๋น​ผู้​นำ เฮา​ก็​ฮู้​ก็​หัน​อยู่​แล้ว​ว่า​เป๋น​จาใด คือ​มี​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ก๋าน​เยียะ​ตั๋ว​บ่บริสุทธิ์ ตึง​ก๋าน​ลามก​อื่นๆ ตวย 20กับ​ก๋าน​นับถือ​ฮูป​เคารพ ก๋าน​ถือ​กาถา​อาคม ก๋าน​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น ก๋าน​ผิด​เถียง​กั๋น ก๋าน​ขอย​กั๋น ก๋าน​โขด​หื้อ​กั๋น ก๋าน​มัก​ใหญ่​ใฝ่​สูง ก๋าน​ซอบ​เยียะ​หื้อ​คน​อื่น​เถียง​กั๋น ก๋าน​แตกแยก​กั๋น​เป๋น​ก๊ก​เป๋น​เหล่า 21ก๋าน​ใค่​ได้​ของ​เปิ้น ก๋าน​กิ๋น​เหล้า​เมา​ยา ก๋าน​มั่วสุม​ตาง​เพศ ตึง​ก๋าน​บ่ดี​อื่นๆ บ่าเดี่ยว​นี้​ขอ​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​แหม​เตื้อ​เหมือน​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เตื๋อน​ไว้​ตะก่อน​นั้น​ว่า คน​ใด​ตี้​เยียะ​บ่ดี​จาอี้ จะ​บ่มี​ส่วน​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เน่อ

22แต่​ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​พระวิญญาณ​เป๋น​ผู้​นำ​จีวิต ผล​ของ​พระวิญญาณ​นั้น​คือ​ความ​ฮัก ความ​จื้น​จม​ยิน​ดี สันติสุข ความ​อด​ทน ความ​เมตต๋า ความ​ดี ความ​ซื่อสัตย์ 23ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม กับ​ก๋าน​ฮู้จัก​บังคับ​ตั๋ว สิ่ง​หมู่​นี้​บ่ขัดแย้ง​กับ​บท​บัญญัติ​แม้​แต่​ข้อ​เดียว 24คน​ของ​พระเยซู​คริสต์​ได้​เอา​สันดาน​บาป​ตึง​ตั๋ณหา​ของ​มัน เขิง​ไว้​กับ​พระองค์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​​แล้ว 25ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​หื้อ​จีวิต​กับ​หมู่​เฮา หมู่​เฮา​ก็​ควร​ใจ๊​จีวิต​ตวย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 26หมู่​เฮา​บ่ดี​อวด​ตั๋ว บ่ดี​ยั่ว​หื้อ​โขด​กั๋น กับ​บ่ดี​อิจฉา​ขอย​ก๋วน​คน​อื่น​เน่อ