Search form

กาลาเทีย 5:10

10ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ใน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ว่า ต้าน​ตังหลาย​จะ​บ่ยอมฮับ​กำกึ๊ด​ตี้​แตก​ต่าง​จาก​นี้​แหม​แล้ว คน​ตี้​มา​เยียะ​หื้อ​ต้าน​สับสน​นั้น บ่ว่า​เขา​จะ​เป๋น​ใผ​ก็​ต๋าม ต้อง​ได้​ฮับ​โต้ษ​จาก​พระเจ้า​อย่าง​แน่​นอน