Search form

กาลาเทีย 5:11

11ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ถ้า​เป๋น​เรื่อง​แต๊​ตี้​ข้าพเจ้า​สอน​หื้อ​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​โดย​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต แล้ว​เป๋น​จาใด​ข้าพเจ้า​จึง​ถูก​ค่ำ​จาอี้ ถ้า​ข้าพเจ้า​สอน​จาอั้น​ก๋าน​สอน​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​บน​ไม้​ก๋าง​เขน ก็​บ่เป๋น​ปั๋ญหา​สำหรับ​จาว​ยิว​แหม​ต่อไป