Search form

กาลาเทีย 5:17

17ย้อน​ว่า​ตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป​ก็​ขัดแย้ง​กับ​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระวิญญาณ ก็​จะ​ต่อสู้​กั๋น ตึง​สอง​ฝ่าย​นี้​เป๋น​ศัตรู๋​กั๋น ย้อน​จาอั้น​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ใค่​เยียะ​จึง​เยียะ​บ่ได้