Search form

กาลาเทีย 5:19

19ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​สันดาน​บาป​เป๋น​ผู้​นำ เฮา​ก็​ฮู้​ก็​หัน​อยู่​แล้ว​ว่า​เป๋น​จาใด คือ​มี​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ก๋าน​เยียะ​ตั๋ว​บ่บริสุทธิ์ ตึง​ก๋าน​ลามก​อื่นๆ ตวย