Search form

กาลาเทีย 5:22

22แต่​ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​พระวิญญาณ​เป๋น​ผู้​นำ​จีวิต ผล​ของ​พระวิญญาณ​นั้น​คือ​ความ​ฮัก ความ​จื้น​จม​ยิน​ดี สันติสุข ความ​อด​ทน ความ​เมตต๋า ความ​ดี ความ​ซื่อสัตย์