Search form

กาลาเทีย 5:4

4ใผ​ตี้​อยาก​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​นั้น เขา​ก็​ได้​แยก​จาก​พระเยซู​คริสต์​แล้ว กับ​ได้​เอา​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ขว้าง​เหีย