Search form

กาลาเทีย 6

ก๋าน​จ้วย​เหลือ​กั๋น

1ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ถ้า​ฮู้​ว่า​คน​นึ่ง​คน​ใด​หลง​ผิด​ไป หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย จ้วย​คน​นั้น​ด้วย​จิต​ใจ๋​อ่อน​น้อม หื้อ​เขา​ปิ๊ก​ตั้ง​ตั๋ว​ใหม่​ได้​แหม หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ตั๋ว​เก่า แต่​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี ต้าน​ก็​อาจ​ถูก​ลองใจ๋​ได้​เหมือน​กั๋น 2ใผ​มี​ปั๋ญหา​ก็​ขอ​หื้อ​จ้วย​กั๋น ก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอี้​ก็​เป๋น​ก๋าน​เยียะ​ตวย​กำสอน​ของ​พระคริสต์ 3ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​คน​สำคัญ แต่​แต๊ๆ แล้ว​บ่ใจ้​จาอั้น คน​นั้น​ก็​จุ​ตั๋ว​เก่า 4หื้อ​เฮา​กวด​ผ่อ​ตั๋ว​เก่า​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​เยียะ​ลง​ไป เป๋น​สิ่ง​ดี​กาว่า​บ่ดี ถ้า​ได้​เยียะ​ดี​เฮา​ก็​จะ​มี​ความ​ยินดี​ใน​ตั๋ว​เฮา บ่ใจ้​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​คน​นั้น​คน​นี้ 5ย้อน​ว่า​เฮา​ตังหลาย ต่าง​คน​ก็​ต้อง​ฮับผิดชอบ​ต่อ​ก๋าน​ตี้​ตั๋ว​ได้​เยียะ​ลง​ไป ของ​ใผ​ของ​มัน

6หื้อ​คน​ตี้​ฮับ​กำ​สอน​ของ​พระเยซู​คริสต์​แล้ว แบ่ง​กู้​สิ่ง​ตี้​ดีๆ หื้อ​คน​สอน​ตวย

7ห้าม​หื้อ​ใผ​จุ​หมู่​ต้าน​ว่า หมู่​ต้าน​สามารถ​ดู​แควน​พระเจ้า​ได้ ใผ​หว่าน​สิ่ง​ใด​ลง​ไป​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​สิ่ง​นั้น 8คน​ใด​ตี้​หว่าน​เปื้อ​ตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ความ​ฉิบหาย คน​ใด​ตี้​หว่าน​เปื้อ​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระวิญญาณ ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​จีวิต​นิรันดร์ 9ย้อน​จาอั้น​บ่ดี​ท้อ​ถอย​ใน​ก๋าน​เยียะ​ก๋าน​ดี ถ้า​เฮา​บ่ท้อ​ถอย​แล้ว เฮา​ก็​จะ​ฮับ​ผล​ดี​ใน​เวลา​ต๋าม​สมควร 10เมื่อ​มี​โอกาส ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ดี​ต่อ​คน​ตังหลาย โดย​เฉพาะ​คน​ใน​ครอบครัว​ผู้เจื้อ

กำ​สอน​สุดต๊าย​ของ​เปาโล

11หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​สังเกต​ผ่อ​ว่า ตั๋ว​หนังสือ​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​ด้วย​ลายมือ​ของ​ข้าพเจ้า​นั้น​ตั๋ว​ใหญ่​มอก​ใด 12คน​ตี้​ใค่​ได้​หน้า ก็​พยายาม​บังคับ​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​เข้า​พิธี​สุหนัต เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​บ่ถูก​ค่ำ​เมื่อ​เขา​บอก​เรื่อง​พระคริสต์​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 13ขนาด​คน​ตี้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว ก็​ยัง​บ่เยียะ​ตวย​บท​บัญญัติ​เลย แต่​ตี้​หมู่​เขา​บังคับ​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​อู้​อวด​ตั๋ว​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​ติดต๋าม​หมู่​เขา​แล้ว 14ข้าพเจ้า​บ่ขอ​อวด​อะหยัง​เลย นอก​จาก​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา​เต้า​อั้น โดย​ไม้​ก๋าง​เขน​นั้น​โลก​นี้​ได้​ต๋าย​ จาก​ข้าพเจ้า​ไป​แล้ว กับ​ข้าพเจ้า​ก็​ได้​ต๋าย​จาก​โลก​นี้​เหมือน​กั๋น 15ก๋าน​เข้า​กาว่า​บ่เข้า​พิธี​สุหนัต บ่ใจ้​เรื่อง​สำคัญ​เลย เรื่อง​สำคัญ​คือ ก๋าน​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ 16ขอ​หื้อ​สันติสุข​ตึง​ความ​เมตต๋า​กรุณา​ของ​พระเจ้า จง​มี​แก่​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​กำ​สอน​นี้ กับ​มี​แก่​คน ​ของ​พระเจ้า​เต๊อะ

17ตั้ง​แต่​นี้​ต่อ​ไป ขอ​บ่หื้อ​ใผ​มา​ก๋วนใจ๋​ข้าพเจ้า​แหม ย้อน​ฮอย​แผล​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​นั้น เยียะ​หื้อ​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู​คริสต์

18ปี้น้อง​ตังหลาย ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ อาเมน