Search form

กาลาเทีย 6:16

16ขอ​หื้อ​สันติสุข​ตึง​ความ​เมตต๋า​กรุณา​ของ​พระเจ้า จง​มี​แก่​คน​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​กำ​สอน​นี้ กับ​มี​แก่​คน ​ของ​พระเจ้า​เต๊อะ