Search form

กาลาเทีย 6:8

8คน​ใด​ตี้​หว่าน​เปื้อ​ตั๋ณหา​ของ​สันดาน​บาป ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ความ​ฉิบหาย คน​ใด​ตี้​หว่าน​เปื้อ​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระวิญญาณ ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​จีวิต​นิรันดร์