Search form

กาลาเทีย int

จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​เปาโล เซิ่ง​เขียน​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​แคว้น​กาลาเทีย ต้าน​ได้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 49-50 เปาโล​ได้​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​สอง​เตื้อ​มา​แล้ว (​กิจก๋าน 16:6 กับ 18:23​) เตื้อ​แรก​เขา​ได้​ไป​เตสนา​สั่งสอน​ตี้​หั้น กับ​เตื้อ​ตี้​สอง​เขา​ได้​ปิ๊ก​มา​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา แต่​หลัง​จาก​นั้น​เปาโล​ได้ยิน​ข่าว​ว่า​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​กาลาเทีย​ได้​ลืม​ก๋าน​มี​อิสระ​ของ​หมู่​เขา​ใน​พระคริสต์ หมู่​เขา​ได้​หลง​ไป​เจื้อ​ว่า​หมู่​เขา​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ของ​จาว​ยิว​เถิง​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ เปาโล​จึง​ต้อง​เขียน​ไป​เตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า​ความ​เจื้อ​จาอี้​บ่ใจ้​ถูกต้อง​ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง​เลย

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​กาลาเทีย กาลาเทีย​เป๋น​แคว้น​ของ​อาณาจักร​โรม​ตี้​อยู่​ใน​ดินแดน​ของ​ประเทศ​ตุรกี​ใน​สมัย​นี้ เปาโล​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​หลัง​จาก​ได้​ออก​เตียว​ตาง​ไป​บอก​ข่าวดี​เป๋น​เตื้อ​แรก เขา​ได้​เขียน​ไว้​ต๋อน​ตี้​เขา​อยู่​เมือง​อันทิโอก

จดหมาย​ฉบับ​นี้​เหมือน​กับ​ตี้​ได้​เขียน​ไว้​ใน​จดหมาย​เถิง​ผู้เจื้อ​กรุง​โรม เปาโล​เน้น​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้​โดย​ก๋าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​โดย​ตั๋ว​เก่า หมู่​เขา​บ่ต้อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​บาง​ข้อ เจ้น ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต เปาโล​สอน​ว่า พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​มา​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ​เมื่อ​หมู่​เขา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​จะ​จ้วย​หื้อ​ผู้เจื้อ​ใจ๊​จีวิต​แบบ​บริสุทธิ์​กับ​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ได้