Search form

ฮีบรู 1:12

12พระองค์​จะ​หมวด​สิ่ง​หมู่​นี้​เหมือน​หมวด​เสื้อ​คุม

สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เปี่ยน​ไป​เหมือน​เปี่ยน​เสื้อผ้า

แต่​พระองค์​ก็​ยัง​คง​เหมือน​เก่า

จีวิต​ของ​พระองค์​บ่มี​วัน​สิ้นสุด”