Search form

ฮีบรู 1:13

13พระเจ้า​เกย​อู้​กับ​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​พ่อง​ว่า

“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา

จ๋น​เต๊า​ฮอด​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ศัตรู๋​ของ​ต้าน

เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​ต้าน”