Search form

ฮีบรู 1:8

8แต่​ส่วน​พระบุตร​นั้น​พระเจ้า​อู้​ว่า

“ข้า​แต่​พระเจ้า บัลลังก์​ของ​พระองค์​จะ​อยู่​ตลอดไป

กับ​พระองค์​จะ​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​อย่าง​ยุติธรรม