Search form

ฮีบรู 1:9

9พระองค์​ฮัก​ความ​ถูกต้อง​กับ​จัง​สิ่ง​บ่ดี

ย้อน​จาอั้น​พระเจ้า​ตี้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​พระองค์

จึง​เลือก​พระองค์ กับ​หื้อ​พระองค์​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ฮับ​เกียรติ

นัก​เหลือ​หมู่​เปื้อน​ของ​พระองค์”