Search form

ฮีบรู 10

บ่ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​แหม​ต่อไป

1บท​บัญญัติ​เป๋น​ก้า​เงา​ของ​สิ่ง​ดีๆ ตี้​จะ​มา​เถิง บ่ใจ้​ของ​แต๊ ย้อน​จาอี้​บท​บัญญัติ​จึง​บ่สามารถ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​มา​นมัสก๋าน​พระเจ้า​สมบูรณ์​แบบ​โดย​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เหมือน​เก่า​กู้ๆ ปี๋​ตลอด 2ถ้า​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เยียะ​หื้อ​คน​สมบูรณ์​แบบ​ได้​แต๊ๆ คน​ก็​คง​เลิก​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ไป​แล้ว ย้อน​ว่า​คน​ตี้​มา​นมัสก๋าน​จะ​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​บาป​จ๋น​หมดใส​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ แล้ว​เขา​จะ​บ่ฮู้สึก​ผิด​ใน​ความ​บาป​ของ​เขา​แหม​ต่อไป 3แต่​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​จาอี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เตื๋อน​หื้อ​คน​กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​บาป​ของ​ตั๋ว​เก่า​กู้ๆ ปี๋ 4ย้อน​ว่า​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​เลือด​แป๊ะ​เลือด​งัว​จะ​ใจ๊​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​หมด​ไป 5ย้อน​จาอั้น เมื่อ​พระคริสต์​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้​พระองค์​อู้​กับ​พระเจ้า​ว่า

“พระองค์​บ่ได้​ต้องก๋าน​สัตว์​ปู่จา​กับ​เครื่อง​ปู่จา

แต่​พระองค์​ได้​เกียม​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​เนื้อหนัง​หื้อ​ข้า​พระองค์

6พระองค์​บ่ได้​ปอใจ๋​สัตว์​ตี้​เผา​ปู่จา

กับ​เครื่อง​ปู่จา​ล้าง​บาป​หมู่​นั้น​เลย

7แล้ว​ข้า​พระองค์​อู้​ว่า ‘ข้า​พระองค์​อยู่​ตี้​นี้ ข้า​แต่​พระเจ้า

ข้า​พระองค์​มา​แล้ว เปื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์

อย่าง​ตี้​มี​เขียน​เถิง​ข้า​พระองค์​ใน​หนังสือ​ม้วน’ ”

8พระองค์​ตั้ง​เก๊า​อู้​ว่า “พระองค์​บ่ต้องก๋าน​สัตว์​ปู่จา เครื่อง​ปู่จา สัตว์​ตี้​เผา​ปู่จา กับ​เครื่อง​ปู่จา​ล้าง​บาป พระองค์​บ่ได้​ปอใจ๋​ใน​สิ่ง​หมู่​นี้” (​เถิงแม้​ว่า​บท​บัญญัติ​สั่ง​หื้อ​เยียะ​จาอั้น​ก็​ต๋าม​) 9พระองค์​อู้​แหม​ว่า “ข้า​พระองค์​อยู่​ตี้​นี้ ข้า​พระองค์​มา​เปื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์” พระเจ้า​ก็​เลย​ยกเลิก​ระบบ​เก่า​ตี้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เหีย เปื้อ​ตั้ง​ระบบ​ใหม่​ตี้​ถวาย​พระคริสต์​ขึ้น​แตน 10ย้อน​พระเยซู​คริสต์​ได้​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน​นี้ เฮา​ตังหลาย​จึง​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​หมดใส โดย​พระเยซู​คริสต์​ถวาย​ตั๋ว​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ

11ปุโรหิต​กู้​คน​ยืน​หน้า​แต้น​ปู่จา​เยียะ​หน้าตี้​ของ​ตั๋ว​เก่า​กู้​วัน โดย​ตี้​เขา​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​อย่าง​เดียว​กั๋น​กู้​วันๆ แต่​เครื่อง​ปู่จา​หมู่​นั้น​ก็​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​หมด​ไป​บ่ได้​เลย 12แต่​พระเยซู​คริสต์​ได้​ถวาย​ตั๋ว​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ตี้​มี​ผล​ตลอด​ไป เปื้อ​ล้าง​บาป แล้ว​ก็​นั่ง​อยู่​เผิก​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า 13ตั้งแต่​นั้น​มา​พระองค์​ก็​รอถ้า​จ๋น​ศัตรู๋​ของ​พระองค์​จะ​ถูก​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​พระองค์ 14โดย​ก๋าน​ถวาย​ตั๋ว​ของ​พระองค์​เตื้อ​เดียว พระองค์​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​คน​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​หื้อ​หมดใส เป๋น​คน​สมบูรณ์​แบบ​ตลอด​ไป

15พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ยืนยัน​เรื่อง​นี้​กับ​เฮา​ตวย พระองค์​อู้​ว่า

16“องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อู้​ว่า อัน​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​กับ​เขา​ตังหลาย​หลัง​จาก​สมัย​นั้น

คือ​เฮา​จะ​ใส่​บท​บัญญัติ​ของ​เฮา​ไว้​ใน​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา

กับ​เฮา​จะ​เขียน​มัน​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา”

17กับ​อู้​แหม​ว่า

“เฮา​จะ​บ่จ๋ำ​บาป​กับ​ก๋าน​บ่ดี​ของ​เขา​แหม​เลย”

18เมื่อ​มี​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​แล้ว ก็​บ่ต้อง​มี​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ไถ่​บาป​แหม

กำเตื๋อน​หื้อ​เจื้อฟัง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

19ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เข้า​สู่​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด โดย​เลือด​ของ​พระเยซู 20พระองค์​ได้​เปิด​หนตาง​ใหม่​ตี้​หื้อ​จีวิต โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์ เฮา​จึง​ผ่าน​ผ้ากั้ง​เข้า​ไป​ตัง​ใน​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ได้ 21เมื่อ​เฮา​มี​ปุโรหิต​ใหญ่​ตี้​ปกครอง​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​พระเจ้า​แล้ว 22ก็​หื้อ​เฮา​เข้า​ใก้​พระเจ้า​ด้วย​ความ​จริงใจ๋​กับ​ความ​เจื้อ​อย่าง​มั่นใจ๋ โดย​มี​จิต​สำนึก​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​หื้อ​หมดใส​จาก​ความ​ฮู้สึก​ผิด​ใน​บาป กับ​โดย​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​โดย​น้ำ​บริสุทธิ์​แล้ว 23หื้อ​เฮา​ยึดมั่น​อย่าง​บ่หวั่นไหว​ใน​ความ​หวัง​ตี้​เฮา​ยอมฮับ​ไว้​แล้ว​นั้น ย้อน​ว่า​พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​หื้อ​พระสัญญา​เป๋น​ผู้​สัตย์ซื่อ 24ขอ​หื้อ​เฮา​กึ๊ด​หื้อ​ดี​ว่า​จะ​กระตุ้น​กั๋น​หื้อ​มี​ความ​ฮัก​กับ​เยียะ​ก๋าน​ดี​ได้​จาใด​พ่อง 25บ่ดี​ขาด​ก๋าน​จุมนุม​กั๋น​เหมือน​บาง​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น​เจื่อๆ แต่​หื้อ​เฮา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กั๋น​นัก​ขึ้นๆ ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​วัน​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​ก็​ใก้​เถิง​แล้ว

26ถ้า​เฮา​ฮู้​ความ​จริง​จาอี้​แล้ว แล้ว​ยัง​ตั้งใจ๋​เยียะ​บาป​แหม ก็​จะ​บ่มี​เครื่อง​ปู่จา​ไว้​ล้าง​บาป​หื้อ​เฮา​เลย 27มี​แต่​ความ​กั๋ว​ใน​ก๋าน​รอถ้า​ก๋าน​ตัดสิน​ของ​พระเจ้า กับ​ก๋าน​รอถ้า​ไฟ​ฮ้อน​ตี้​จะ​ทำลาย​ศัตรู๋​ของ​พระเจ้า 28คน​ใด​ตี้​บ่ยอม​เจื้อฟัง​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ถ้า​มี​หลักฐาน​จาก​พยาน​สอง​สาม​คน เขา​ก็​ต้อง​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​อย่าง​บ่มี​ก๋าน​อินดู 29กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ คน​ตี้​ย่ำ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​ถือ​ว่า​เลือด​แห่ง​พันธสัญญา​ตี้​เยียะ​หื้อ​เขา​บริสุทธิ์​นั้น​บ่ศักดิ์สิทธิ์ กับ​ดู​แควน​พระวิญญาณ​แห่ง​พระคุณ เขา​สมควร​จะ​ได้​ฮับ​โต้ษ​นัก​เหลือ​นั้น​มอกใด 30ย้อน​เฮา​ฮู้จัก​ผู้​ตี้​อู้​ว่า “ก๋าน​แก้แค้น​นั้น​เป๋น​หน้าตี้​ของ​เฮา เฮา​จะ​แก้แค้น​หมู่​เขา​เอง” กับ​พระองค์​อู้​แหม​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ตัดสิน​คน​ของ​พระองค์” 31น่า​กั๋ว​ขนาด​ตี้​ต้อง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​จีวิต​อยู่

32หื้อ​กึ๊ด​เถิง​สมัย​ตะก่อน​ตี้​ต้าน​ฮับ​เจื้อ​ใหม่ๆ หมู่​ต้าน​ต้อง​ต่อสู้​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ขนาด​หนัก 33ซ้ำเตื้อ​ต้าน​ถูก​เยียะ​หื้อ​ขาย​ขี้​หน้า​กับ​โดน​ค่ำ ซ้ำเตื้อ​ต้าน​ก็​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​คน​ตี้​ถูก​เยียะ​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 34ต้าน​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​คน​ตี้​ติด​คอก กับ​เมื่อ​คน​อื่น​ยึด​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ต้าน​ไป ต้าน​ก็​ยินดี​ยอม​หื้อ ย้อน​ต้าน​ฮู้​ว่า​ต้าน​มี​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น กับ​เป๋น​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​อยู่​ได้​ตลอด​ไป 35ย้อน​จาอั้น บ่ดี​เอา​ความ​มั่นใจ๋​ของ​ต้าน​ขว้าง​ไป​เหีย เป๋น​ความ​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ได้ฮับ​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่ 36ต้าน​ตังหลาย​ต้อง​อดทน เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ต้าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​แล้ว ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ 37พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“แหม​บ่เมิน​เต้าใด พระองค์​ผู้​ตี้​จะ​มา​นั้น​ก็​จะ​มา​แผว​แล้ว พระองค์​จะ​บ่รอจ๊า

38คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ​ของ​เขา จะ​มี​จีวิต

แต่​ถ้า​เขา​บ่เจื้อ​แหม​ต่อไป เฮา​ก็​จะ​บ่ปอใจ๋​เขา”

39ส่วน​เฮา​ตังหลาย​บ่ใจ้​เป๋น​คน​ตี้​เลิก​เจื้อ​แล้ว​ถูก​ทำลาย แต่​เฮา​เป๋น​ผู้​ตี้​เจื้อ จึง​ฮักษา​จีวิต​ไว้​ได้