Search form

ฮีบรู 10:10

10ย้อน​พระเยซู​คริสต์​ได้​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน​นี้ เฮา​ตังหลาย​จึง​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​บาป​หื้อ​หมดใส โดย​พระเยซู​คริสต์​ถวาย​ตั๋ว​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ