Search form

ฮีบรู 10:16

16“องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อู้​ว่า อัน​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​กับ​เขา​ตังหลาย​หลัง​จาก​สมัย​นั้น

คือ​เฮา​จะ​ใส่​บท​บัญญัติ​ของ​เฮา​ไว้​ใน​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา

กับ​เฮา​จะ​เขียน​มัน​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา”