Search form

ฮีบรู 10:19

กำเตื๋อน​หื้อ​เจื้อฟัง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

19ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เข้า​สู่​สถานตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด โดย​เลือด​ของ​พระเยซู