Search form

ฮีบรู 10:2

2ถ้า​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เยียะ​หื้อ​คน​สมบูรณ์​แบบ​ได้​แต๊ๆ คน​ก็​คง​เลิก​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ไป​แล้ว ย้อน​ว่า​คน​ตี้​มา​นมัสก๋าน​จะ​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​บาป​จ๋น​หมดใส​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ แล้ว​เขา​จะ​บ่ฮู้สึก​ผิด​ใน​ความ​บาป​ของ​เขา​แหม​ต่อไป