Search form

ฮีบรู 10:22

22ก็​หื้อ​เฮา​เข้า​ใก้​พระเจ้า​ด้วย​ความ​จริงใจ๋​กับ​ความ​เจื้อ​อย่าง​มั่นใจ๋ โดย​มี​จิต​สำนึก​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​หื้อ​หมดใส​จาก​ความ​ฮู้สึก​ผิด​ใน​บาป กับ​โดย​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ซ่วย​ล้าง​โดย​น้ำ​บริสุทธิ์​แล้ว