Search form

ฮีบรู 10:25

25บ่ดี​ขาด​ก๋าน​จุมนุม​กั๋น​เหมือน​บาง​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น​เจื่อๆ แต่​หื้อ​เฮา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กั๋น​นัก​ขึ้นๆ ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​วัน​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​ก็​ใก้​เถิง​แล้ว