Search form

ฮีบรู 10:7

7แล้ว​ข้า​พระองค์​อู้​ว่า ‘ข้า​พระองค์​อยู่​ตี้​นี้ ข้า​แต่​พระเจ้า

ข้า​พระองค์​มา​แล้ว เปื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์

อย่าง​ตี้​มี​เขียน​เถิง​ข้า​พระองค์​ใน​หนังสือ​ม้วน’ ”