Search form

ฮีบรู 11:35

35ย้อน​ความ​เจื้อ หมู่​แม่ญิง​ได้​ฮับ​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​นาง​คืน​มา​จาก​ความ​ต๋าย บาง​คน​ถูก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย แต่​ก็​บ่ยอมฮับ​ก๋าน​ป่อย​หื้อ​มี​อิสระ เปื้อ​จะ​ได้​ฮับ​จีวิต​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น​เมื่อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย