Search form

ฮีบรู 11:5

5ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เอโนค พระเจ้า​จึง​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​สวรรค์ เขา​จึง​บ่ต้อง​ต๋าย บ่มี​ใผ​ปะ​เขา​แหม​ย้อน​พระเจ้า​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​แล้ว ก่อน​ตี้​พระองค์​จะ​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​นั้น เขา​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม