Search form

ฮีบรู 12:11

11ต๋อน​ถูก​ตี๋สอน​นั้น​เฮา​บ่ม่วน​สัก​หน้อย มี​แต่​ก๋าน​เจ็บ​ปวด แต่​หลัง​จาก​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​ก๋าน​เฝิ็ก​ฝน​จาก​ก๋าน​ตี๋สอน​นั้น ผล​ก็​คือ​มี​สันติสุข​กับ​มี​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม