Search form

ฮีบรู 12:23

23ต้าน​ได้​มา​แผว​ตี้​จุมนุม​ของ​หมู่​ตี้​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​ผู้​ตี้​มี​จื้อ​จด​ไว้​แล้ว​ใน​สวรรค์ ต้าน​ได้​มา​แผว​พระเจ้า ผู้​ตัดสิน​กู้​คน ต้าน​ได้​มา​แผว​วิญญาณ​ของ​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​สมบูรณ์​แบบ​แล้ว