Search form

ฮีบรู 12:28

28ย้อน​จาอั้น​เมื่อ​เฮา​ก่ำลัง​ได้ฮับ​แผ่นดิน​ตี้​บ่สั่น​ไหว ก็​หื้อ​เฮา​ขอบพระคุณ​กับ​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ใน​แบบ​ตี้​พระองค์​เปิงใจ๋ โดย​ความ​เคารพ​กับ​ยำเก๋ง