Search form

ฮีบรู 13:11

11มหา​ปุโรหิต​จะ​เอา​เลือด​สัตว์​ปู่จา เข้า​ไป​ใน​ห้อง​ตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ไถ่​บาป แต่​ตั๋ว​ของ​สัตว์​หมู่​นั้น​จะ​เอา​ไป​เผา​นอก​ค่าย