Search form

ฮีบรู 13:15

15ย้อน​จาอั้น หื้อ​เฮา​ถวาย​กำ​ยกย่อง​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​แก่​พระเจ้า​ตลอด​โดย​ตาง​พระเยซู เครื่องปู่จา​นั้น​ก็​คือ กำ​ยกย่อง​สรรเสริญ​พระองค์​ตี้​ยอมฮับ​อย่าง​เปิดเผย​ว่า​เฮา​เจื้อ​พระองค์