Search form

ฮีบรู 13:16

16แล้ว​บ่ดี​ลืม​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​กับ​จ้วยเหลือ​คน​อื่น ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​จาอี้​ก็​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋