Search form

ฮีบรู 13:17

17หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เจื้อฟัง​กับ​ยอม​อยู่​ใต้​สิทธิ​อำนาจ​ผู้นำ​ของ​ต้าน ย้อน​หมู่​เขา​เฝ้า​ผ่อ​กอย​จีวิต​ของ​ต้าน​อย่าง​คน​ตี้​ต้อง​รายงาน​ก๋าน​งาน​ของ​เขา​หื้อ​กับ​พระเจ้า หื้อ​เจื้อฟัง​เขา​เปื้อ​เขา​จะ​เยียะ​หน้าตี้​นี้​อย่าง​จื้นจมยินดี บ่ใจ้​อย่าง​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า เซิ่ง​บ่เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​ต้าน​เลย