Search form

ฮีบรู 13:20

20ขอ​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ตี้​ยิ่งใหญ่ คือ​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย โดย​เลือด​แห่ง​พันธสัญญา​ตี้​เป๋น​นิรันดร์