Search form

ฮีบรู 13:21

21โผด​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ดี​กับ​ต้าน​ตังหลาย เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ ขอ​หื้อ​พระองค์​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​หมู่​เฮา​ต๋าม​ตี้​พระองค์​เปิงใจ๋ โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​พระองค์​ได้​ฮับ​เกียรติ​ตลอดไป อาเมน