Search form

ฮีบรู 13:22

22ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​ต้าน​อดทน​ฟัง​กำเตื๋อน​นี้ ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​เถิง​หมู่​ต้าน​สั้นๆ เต้าอั้น