Search form

ฮีบรู 13:4

4ขอ​หื้อ​จีวิต​ก๋าน​แต่งงาน​ของ​ต้าน​เป๋น​ตี้​นับถือ​ของ​กู้​คน กับ​หื้อ​ผัว​เมีย​ซื่อสัตย์​ต่อ​กั๋น ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​ตาง​เพศ​กับ​ล่วง​ประเวณี