Search form

ฮีบรู 13:9

9บ่ดี​หื้อ​กำสอน​แปลกๆ เยียะ​หื้อ​ต้าน​หลง​ไป ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​ตี้​จะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​เฮา​เข้มแข็ง​ขึ้น​โดย​พระคุณ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​เรื่อง​ก๋าน​กิ๋น เซิ่ง​บ่มี​ประโยชน์​แก่​จิตใจ๋​ของ​คน​ตี้​ถือ​ต๋าม​จาอั้น​เลย