Search form

ฮีบรู 2

ความ​รอด​อัน​ยิ่งใหญ่

1ย้อน​จาอั้น​เฮา​ต้อง​เอาใจ๋​ใส่​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​ได้ยิน​มา​หื้อ​นัก​ขึ้น​แหม เปื้อ​เฮา​จะ​บ่ได้​หลง​ไป 2ย้อน​ถ้า​ถ้อยกำ​ตี้​พระเจ้า​อู้​ผ่าน​หมู่​ทูตสวรรค์​ได้ฮับ​ก๋าน​พิสูจน์​ว่า​เป๋น​ความ​จริง คน​ตี้​บ่เจื้อ​ฟัง​ตึง​ฝ่าฝืน​ก็​ได้ฮับ​โต้ษ​อย่าง​สมควร 3ถ้า​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​จาใด ถ้า​เฮา​บ่ได้​เอา​ใจ๋​ใส่​ความ​รอด​อัน​ยิ่งใหญ่​จาอี้ ความ​รอด​นี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เป๋น​ผู้​ตั้งเก๊า​บอก แล้ว​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้ยิน​จาก​พระองค์​ก็​ยืนยัน​เรื่อง​นี้​แก่​เฮา​ตังหลาย​ว่า​เป๋น​ความ​จริง 4พระเจ้า​ก็​ยืนยัน​ตวย โดย​พระองค์​เยียะ​หมายสำคัญ ก๋าน​อัศจ๋รรย์ กับ​ก๋าน​ปาฏิหาริย์​ต่างๆ กับ​หื้อ​ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระองค์

ผู้​ตี้​ปา​เฮา​ไป​เถิง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ

5โลก​ใหม่​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​อู้​เถิง​นั้น พระเจ้า​บ่ได้​ยก​หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​ปกครอง​เลย 6แต่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ต๋อน​นึ่ง​ว่า

“คน​เฮา​เป๋น​ใผ​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​มา​กึ๊ด​เถิง

คน​เฮา​เป๋น​ใผ​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​มา​เอา​ใจ๋​ใส่

7พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ต่ำ​เหลือ​หมู่​ทูตสวรรค์​สัก​หว่าง​นึ่ง

กับ​หื้อ​หมู่​เขา​ได้ฮับ​เกียรติ​กับ​กำ​สรรเสริญ

8กับ​ได้​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​หมู่​เขา”

ตี้​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​กู้​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​หมู่​เขา​นั้น ก็​แสดง​ว่า​บ่มี​อะหยัง​เลย​ตี้​บ่อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​หมู่​เขา แต่​ต๋อน​นี้​เฮา​ยัง​บ่หัน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​หมู่​เขา​เลย 9แต่​เฮา​หัน​ว่า​พระเยซู​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต่ำ​เหลือ​หมู่​ทูตสวรรค์​หน้อย​นึ่ง​นั้น บ่าเดี่ยวนี้​ก็​ได้​ฮับ​เกียรติ​กับ​กำ​สรรเสริญ​แล้ว ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ยอม​ฮับ​ความ​เจ็บปวด​จ๋น​ต๋าย ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า พระเยซู​เถิง​ได้​ต๋าย​เปื้อ​เฮา​กู้​คน 10ก็​เปิง​แล้ว​ตี้​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​กับ​กู้​สิ่ง​เกิด​ขึ้น​มา​เปื้อ​พระองค์ จะ​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ผู้​ตี้​สมบูรณ์​แบบ​โดย​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน เปื้อ​ปา​คน​ของ​พระองค์​จ๋ำนวน​นัก​มา​มี​ส่วนฮ่วม​ได้​ฮับ​เกียรติ​ของ​พระองค์ ย้อน​พระเยซู​เป๋น​ผู้​ตี้​จะ​นำ​หมู่​เขา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ

11ตึง​พระเยซู​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​บริสุทธิ์ กับ​คน​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว​นั้น ก็​มี​พระบิดา​องค์​เดียว​กั๋น จาอั้น​พระเยซู​ก็​บ่อาย​ตี้​จะ​ฮ้อง​คน​หมู่​นั้น​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น 12เหมือน​ตี้​พระเยซู​ได้​อู้​กับ​พระเจ้า​แล้ว​ว่า

“ข้า​พระองค์​จะ​บอก​จื้อ​ของ​พระองค์​แก่​หมู่​ปี้น้อง​ของ​ข้า​พระองค์

กับ​จะ​สรรเสริญ​พระองค์​ใน​ตี้​จุมนุม​หมู่​คน​ของ​พระองค์”

13กับ​อู้​แหม​ว่า

“ข้าพเจ้า​จะ​ไว้​วางใจ๋​ใน​พระองค์”

กับ​อู้​แหม​ว่า

“ข้าพเจ้า​ตึง​หมู่​ลูก​ตังหลาย​ตี้​พระเจ้า​ยก​หื้อ​แก่​ข้าพเจ้า​อยู่​ตี้​นี้​แล้ว”

14ย้อน​หมู่​ลูก​ตังหลาย​เป๋น​คน​มี​เลือด​มี​เนื้อ​จาใด พระเยซู​ก็​ได้​มา​เป๋น​คน​จาอั้น​ตวย เปื้อ​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​จะ​เยียะ​หื้อ​มาร​ตี้​มี​อำนาจ​แห่ง​ความ​ต๋าย​หมด​อำนาจ​ไป 15กับ​เปื้อ​จะ​ได้​จ้วย​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ความ​กั๋ว​ต๋าย​หื้อ​มี​อิสระ 16แต๊ๆ แล้ว​พระเยซู​บ่ได้​มา​จ้วย​หมู่​ทูตสวรรค์ แต่​พระองค์​มา​จ้วย​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม 17ย้อน​จาอี้​พระเยซู​จึง​ต้อง​เป๋น​เหมือน​ปี้น้อง​ของ​พระองค์​กู้​อย่าง เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​มี​เมตต๋า​กับ​ซื่อสัตย์​ตี้​จะ​ฮับใจ๊​พระเจ้า กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป 18พระองค์​จ้วย​หมู่​คน​ตี้​ก่ำลัง​ถูก​ลองใจ๋​ได้​ย้อน​พระองค์​เกย​ทน​ตุ๊ก​ต๋อน​ตี้​ถูก​ลองใจ๋​มา​ก่อน