Search form

ฮีบรู 2:10

10ก็​เปิง​แล้ว​ตี้​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​กับ​กู้​สิ่ง​เกิด​ขึ้น​มา​เปื้อ​พระองค์ จะ​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ผู้​ตี้​สมบูรณ์​แบบ​โดย​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน เปื้อ​ปา​คน​ของ​พระองค์​จ๋ำนวน​นัก​มา​มี​ส่วนฮ่วม​ได้​ฮับ​เกียรติ​ของ​พระองค์ ย้อน​พระเยซู​เป๋น​ผู้​ตี้​จะ​นำ​หมู่​เขา​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ