Search form

ฮีบรู 2:12

12เหมือน​ตี้​พระเยซู​ได้​อู้​กับ​พระเจ้า​แล้ว​ว่า

“ข้า​พระองค์​จะ​บอก​จื้อ​ของ​พระองค์​แก่​หมู่​ปี้น้อง​ของ​ข้า​พระองค์

กับ​จะ​สรรเสริญ​พระองค์​ใน​ตี้​จุมนุม​หมู่​คน​ของ​พระองค์”