Search form

ฮีบรู 2:17

17ย้อน​จาอี้​พระเยซู​จึง​ต้อง​เป๋น​เหมือน​ปี้น้อง​ของ​พระองค์​กู้​อย่าง เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​มี​เมตต๋า​กับ​ซื่อสัตย์​ตี้​จะ​ฮับใจ๊​พระเจ้า กับ​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป