Search form

ฮีบรู 3

พระเยซู​ยิ่งใหญ่​เหลือ​โมเสส

1ปี้น้อง​ตังหลาย​ผู้​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ฮ้อง​เหมือน​กั๋น ขอ​หื้อ​มี​ใจ๋จดจ่อ​ตี้​พระเยซู ผู้​ตี้​พระเจ้า​ใจ๊​มา​กับ​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ของ​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา 2พระองค์​สัตย์ซื่อ​ต่อ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​แต่งตั้ง​พระองค์ เหมือน​กับ​โมเสส​ซื่อสัตย์​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระเจ้า 3แต่​จาใด​ก็​ต๋าม​พระเยซู​ก็​สมควร​ได้​ฮับ​เกียรติ​นัก​เหลือ​โมเสส อย่าง​กับ​คน​แป๋ง​บ้าน​มี​เกียรติ​นัก​เหลือ​ตั๋ว​บ้าน 4ย้อน​ว่า​บ้าน​กู้​หลัง​ต้อง​มี​คน​สร้าง แต่​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง 5โมเสส​นั้น​ฮับใจ๊​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระเจ้า​ตึงหมด​อย่าง​ซื่อสัตย์ ต้าน​เป๋น​พยาน​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​จะ​อู้​ใน​ปาย​หน้า 6แต่​พระคริสต์​นั้น​ได้​เยียะ​หน้าตี้​ลูก​ตี้​ปกครอง​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ซื่อสัตย์ เฮา​ก็​เป๋น​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระองค์ ถ้า​เฮา​ยึดมั่น​ใน​ความ​ก้า​กับ​ความ​หวัง​ตี้​เฮา​ภูมิใจ๋​นั้น

ก๋าน​ย้างพัก​ของ​คน​ของ​พระเจ้า

7ย้อน​จาอั้น​ก็​เป๋น​ต๋าม​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อู้​ไว้​ว่า

“วันนี้ ถ้า​หมู่​ต้าน​ได้ยิน​เสียง​ของ​พระองค์

8บ่ดี​เยียะ​ใจ๋​หลึ่ง

เหมือน​ต๋อน​ตี้​หมู่​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า

ใน​หละหว่าง​มี​ก๋าน​ลองดี​ต่อ​พระองค์​ต๋อน​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร

9ตี้​หั้น​หมู่​เขา​ได้​ลองดี​กับ​ทดลอง​เฮา

กับ​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​ตลอด​สี่​สิบ​ปี๋

10ย้อน​จาอี้​เฮา​จึง​โขด​คน​หมู่​นั้น กับ​เฮา​ได้​อู้​ว่า

‘ใจ๋​ของ​หมู่​เขา​หลงผิด​สะลวด กับ​หมู่​เขา​บ่เกย​ฮู้จัก​ตาง​ของ​เฮา’

11เฮา​จึง​ปฏิญาณ​ต๋อน​ตี้​เฮา​โขด​ว่า

‘หมู่​เขา​บ่มี​วัน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​เฮา’ ”

12ปี้น้อง​ตังหลาย​หละวัง​ไว้​หื้อ​ดี ตี้​จะ​บ่มี​ใผ​สัก​คน​ใน​หมู่​ของ​ต้าน​มี​ใจ๋​ฮ้าย​กับ​บ่ยอม​เจื้อ แล้ว​หลง​ไป​จาก​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ 13แต่​จง​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กั๋น​กู้ๆ วัน ตลอด​เวลา​ตี้​ยัง​ฮ้อง​กั๋น​ว่า “วันนี้” เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​ถูก​บาป​ล่อลวง​หื้อ​หลึ่ง​ไป 14ย้อน​เฮา​มี​ส่วน​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ ถ้า​เฮา​ยึดมั่น​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​มี​ตั้งแต่​เก๊า​จ๋น​เถิง​ตี้​สุด 15พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“วัน​นี้​ถ้า​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระองค์

บ่ดี​เยียะ​ใจ๋​หลึ่ง

เหมือน​ต๋อน​ตี้​หมู่​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า”

16ใผ​ตี้​ได้ยิน​เสียง​พระเจ้า​แล้ว​กบฏ​ต่อ​พระองค์ ก็​คือ​คน​ตังหลาย​ตี้​โมเสส​ได้​ปา​ออก​มา​จาก​ประเทศ​อียิปต์​บ่ใจ้​กา 17ใผ​ตี้​พระเจ้า​โขด​ตลอด​สี่​สิบ​ปี๋ ก็​คือ​คน​ตังหลาย​ตี้​เยียะ​บาป เซิ่ง​ได้​ต๋าย​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​บ่ใจ้​กา 18กับ​ใผ​ตี้​พระเจ้า​ปฏิญาณ​ว่า จะ​บ่มี​วัน​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระองค์ ก็​คือ​คน​ตังหลาย​ตี้​บ่เจื้อฟัง​บ่ใจ้​กา 19ย้อน​หมู่​เขา​บ่เจื้อ เฮา​จึง​หัน​ว่า​หมู่​เขา​บ่สามารถ​เข้า​ไป​ย้างพัก​อยู่​ใน​ตี้​ของ​พระองค์