Search form

ฮีบรู 3:12

12ปี้น้อง​ตังหลาย​หละวัง​ไว้​หื้อ​ดี ตี้​จะ​บ่มี​ใผ​สัก​คน​ใน​หมู่​ของ​ต้าน​มี​ใจ๋​ฮ้าย​กับ​บ่ยอม​เจื้อ แล้ว​หลง​ไป​จาก​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่