Search form

ฮีบรู 3:6

6แต่​พระคริสต์​นั้น​ได้​เยียะ​หน้าตี้​ลูก​ตี้​ปกครอง​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ซื่อสัตย์ เฮา​ก็​เป๋น​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระองค์ ถ้า​เฮา​ยึดมั่น​ใน​ความ​ก้า​กับ​ความ​หวัง​ตี้​เฮา​ภูมิใจ๋​นั้น