Search form

ฮีบรู 4

1พระ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​เฮา​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​อยู่​ใน​ตี้​ของ​พระองค์​นั้น​ก็​ยัง​มี​อยู่ ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี เปื้อ​จะ​ได้​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​เสีย​โอกาส​นั้น​ไป 2แต๊ๆ แล้ว​เฮา​ตังหลาย​ก็​ได้​ฮับ​ข่าวดี​เหมือน​กั๋น​กับ​หมู่​เขา แต่​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เขา​ได้​ยิน​นั้น​บ่เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​เขา ย้อน​ว่า​เขา​หมู่​นั้น​บ่ได้​เจื้อ 3ส่วน​หมู่​เฮา​ผู้​ตี้​เจื้อ​ก็​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระเจ้า ส่วน​หมู่​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ว่า

“ย้อน​จาอั้น​เฮา​จึง​ปฏิญาณ​ต๋อน​ตี้​เฮา​โขด​ว่า

‘หมู่​เขา​บ่มี​วัน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​เฮา’ ”

พระเจ้า​ได้​อู้​จาอี้​แม้​ว่า​งาน​ของ​พระองค์​เสร็จ​แล้ว​ตั้งแต่​ต๋อน​ตี้​พระองค์​สร้าง​โลก 4ย้อน​มี​ต๋อน​นึ่ง​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​พระองค์​ได้​อู้​เถิง​วัน​ตี้​เจ็ด​ว่า “ใน​วัน​ตี้​เจ็ด​นั้น​พระเจ้า​ได้​ย้าง​จาก​ก๋าน​งาน​ตึง​หมด​ของ​พระองค์” 5แต่​มี​แหม​ข้อความ​ตี้​เขียน​เถิง​เรื่อง​นี้​ว่า “หมู่​เขา​บ่มี​วัน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​เฮา” 6หมู่​คน​ตี้​ได้ยิน​ข่าวดี​นี้​ก่อน​หน้า​นั้น บ่ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​อยู่​กับ​พระเจ้า ย้อน​หมู่​เขา​บ่เจื้อ​ฟัง แต่​ก็​มี​คน​อื่นๆ บาง​คน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​นั้น​ตวย 7จาอั้น​พระเจ้า​จึง​ก๋ำหนด​มา​แหม​วัน​นึ่ง คือ​วัน​ตี้​ฮ้อง​ว่า “วัน​นี้” พระองค์​ก็​ได้​อู้​เกี่ยว​กับ “วัน​นี้”​ใน​หลาย​ปี๋​ต่อ​มา​ผ่าน​กษัตริย์​ดาวิด​ต๋าม​ข้อ​ตี้​เกย​อ้าง​มา​แล้ว​ว่า

“วัน​นี้​ถ้า​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระองค์

บ่ดี​เยียะ​ใจ๋​หลึ่ง”

8ย้อน​ว่า​ถ้า​โยชูวา​ได้​ปา​หมู่​เขา​เข้า​สู่​ก๋าน​ย้างพัก​นั้น​แล้ว หลัง​จาก​นั้น​พระเจ้า​ก็​คง​บ่อู้​เถิง​วัน​ย้างพัก​อื่น​แหม 9จาอั้น​จึง​ยัง​มี​ก๋าน​ย้างพัก​สะบาโต​สำหรับ​คน​ของ​พระเจ้า 10ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระองค์​แล้ว​นั้น ก็​ได้​ย้าง​จาก​ก๋าน​งาน​ของ​ตั๋ว​เก่า เหมือน​กั๋น​กับ​ตี้​พระเจ้า​ได้​ย้าง​ก๋าน​งาน​ของ​พระองค์ 11ถ้า​จาอั้น​ขอ​หื้อ​เฮา​ฮิ​แต๊ๆ ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระองค์ เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​หลง​ไป​อย่าง​คน​ตี้​บ่เจื้อฟัง​หมู่​นั้น

12ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​มี​จีวิต เยียะ​หื้อ​เกิด​ผล คม​เหลือ​ดาบ​สอง​คม​กู้​เถี่ยน แตง​จิต​จ๋น​ผด​เถิง​วิญญาณ​ตึง​ข้อต่อ​กระดูก ผด​เถิง​ไข​ใน​กระดูก ตัดสิน​กำกึ๊ด​กับ​ความ​ใค่​ได้​ใน​จิตใจ๋​ได้ 13บ่มี​อะหยัง​เลย​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​มา​แล้ว​ถูก​ซ่อน​บ่หื้อ​พระองค์​หัน​ได้ กู้​อย่าง​ก็​ถูก​เปิดเผย​อย่าง​บ่มี​อะหยัง​ปิดบัง​ไว้​จาก​สายต๋า​พระเจ้า ผู้​ตี้​เฮา​ตังหลาย​ต้อง​รายงาน​ตั๋ว​ต่อ​พระองค์

พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​ยิ่งใหญ่

14ย้อน​จาอั้น เมื่อ​เฮา​มี​มหา​ปุโรหิต​ยิ่งใหญ่​ตี้​ได้​เข้า​ไป​อยู่​ใน​สวรรค์​แล้ว คือ​พระเยซู​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ก็​หื้อ​เฮา​ยึด​มั่น​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​ได้​ยอม​ฮับ​ไว้ 15พระองค์​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​เข้าใจ๋​กับ​หัน​ใจ๋​ใน​ความ​อ่อนแอ​ของ​เฮา ย้อน​พระองค์​ก็​เกย​ถูก​ลองใจ๋​เหมือน​เฮา​กู้​อย่าง แต่​พระองค์​บ่ได้​เยียะ​บาป​เลย 16ย้อน​จาอั้น ขอ​หื้อ​เฮา​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เข้า​มา​หา​ตี้​หน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​พระคุณ เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​ฮับ​ความ​เมตต๋า กับ​จะ​ได้ฮับ​พระคุณ​ตี้​จะ​จ้วยเหลือ​เฮา​ใน​ยาม​ตี้​เฮา​ต้องก๋าน