Search form

ฮีบรู 4:1

1พระ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​เฮา​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​อยู่​ใน​ตี้​ของ​พระองค์​นั้น​ก็​ยัง​มี​อยู่ ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​หละวัง​ตั๋ว​ไว้​หื้อ​ดี เปื้อ​จะ​ได้​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​เสีย​โอกาส​นั้น​ไป