Search form

ฮีบรู 5

1พระเจ้า​เลือก​มหา​ปุโรหิต​กู้​คน​จาก​คน​นี่​ละ กับ​ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​ฮับใจ๊​พระเจ้า เป๋น​ตั๋ว​แตน​ของ​คน​ตังหลาย เปื้อ​เอา​ของ​ถวาย​กับ​เครื่อง​ปู่จา​มา​ถวาย​เปื้อ​ไถ่​บาป 2มหา​ปุโรหิต​หันอกหันใจ๋​คน​บ่ฮู้​เรื่อง​ตี้​ได้​หลงผิด ย้อน​ว่า​มหา​ปุโรหิต​เอง​ก็​มี​ความ​อ่อนแอ​เหมือน​กั๋น 3จาอั้น​ต้าน​จึง​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ตึง​คน​อื่น​ตวย

4บ่มี​ใผ​แต่งตั้ง​ตั๋ว​เก่า​ใน​ต๋ำแหน่ง​มหา​ปุโรหิต​ตี้​มี​เกียรติ​นี้​ได้ แต่​พระเจ้า​เลือก​คน​นั้น​เหมือน​ตี้​พระองค์​ได้​เลือก​อาโรน 5พระคริสต์​ก็​เหมือน​กั๋น พระองค์​บ่ได้​ยก​ตั๋ว​เก่า​ขึ้น​เป๋น​มหา​ปุโรหิต แต่​พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​พระองค์​ว่า

“เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา วัน​นี้​เฮา​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า​แล้ว”

6พระเจ้า​ยัง​อู้​ไว้​แหม​ต๋อน​นึ่ง​ว่า

“เจ้า​จะ​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป​อย่าง​เมลคีเซเดค”

7ต๋อน​ตี้​พระเยซู​มี​จีวิต​อยู่​ใน​โลก​นี้ พระองค์​ได้​อธิษฐาน​กับ​อ้อนวอน​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​กับ​น้ำต๋า​ไหล​เถิง​พระเจ้า ผู้​ตี้​สามารถ​จ้วย​พระองค์​หื้อ​ป๊น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​พระเจ้า​ก็​ฟัง​ย้อน​พระเยซู​ยำเก๋ง​พระองค์ 8เถิงแม้​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า พระองค์​ก็​ได้​เฮียนฮู้​ตี้​จะ​เจื้อฟัง​โดย​ก๋าน​ทนตุ๊ก​ทรมาน 9เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​สมบูรณ์​แบบ​แล้ว พระเยซู​ก๋าย​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อฟัง​พระองค์ ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป 10โดย​พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​อย่าง​เมลคีเซเดค

เตื๋อน​บ่หื้อ​หลง​ผิด​ไป

11ยัง​มี​แหม​หลาย​อย่าง​ตี้​เฮา​จะ​อู้​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​พระคริสต์​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​เหมือน​เมลคีเซเดค แต่​อธิบาย​หื้อ​ฟัง​ยาก​ย้อน​หมู่​ต้าน​เฮียน​ฮู้​เข้า​ใจ๋​จ๊า 12แต๊ๆ แล้ว​ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​น่า​จะ​เป๋น​ครู​สอน​ได้​แล้ว แต่​ต้าน​ก็​ยัง​ต้องก๋าน​คน​มา​สอน​หลัก​ธรรม​เบื้องต้น​เกี่ยว​กับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แหม เหมือน​ว่า​ต้าน​ยัง​ต้องก๋าน​กิ๋น​นม​อยู่ ต้าน​กิ๋น​ของกิ๋น​แข็งๆ บ่ได้ 13คน​ใด​ตี้​ยัง​กิ๋น​นม​อยู่​ก็​เป๋น​หละอ่อน​หน้อย เขา​ยัง​บ่เข้าใจ๋​ว่า​สิ่ง​ใด​ดี​สิ่ง​ใด​บ่ดี 14แต่​ของกิ๋น​แข็งๆ นั้น​เหมาะ​สำหรับ​คน​ใหญ่​ตี้​ได้​เฝิ็ก​จ๋น​สามารถ​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ใด​ดี​สิ่ง​ใด​บ่ดี