Search form

ฮีบรู 5:9

9เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​สมบูรณ์​แบบ​แล้ว พระเยซู​ก๋าย​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อฟัง​พระองค์ ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป